[G5.4] 쪽지 닉네임으로 사용하기 > 그누보드5 팁자료실

그누보드5 팁자료실

[G5.4] 쪽지 닉네임으로 사용하기 정보

[G5.4] 쪽지 닉네임으로 사용하기

본문

※  강좌 업데이트는 위 링크에서 이루어 지며, 본 강좌에 업데이트가 적용되지 않을수 있습니다.

※  오류가 발생할 경우 위 링크를 클릭해서 소스를 확인해주세요

 

쪽지를 아이디가 아닌 닉네임으로 사용하는 방법입니다.
그누보드 5.4 에서 테스트 하였으며, 하위 버전 확인은 안했으나, 문제 없으리라 생각됩니다.

1. bbs / ajax_member_chk_nick.php  파일 생성
<?php
include_once('./_common.php');

$search = trim(strip_tags($_GET['term']));
$sql = "select * from {$g5['member_table']} where mb_nick like '{$search}%';";
$result = sql_query($sql);
for ($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++) {
    $return_arr[] = array("mb_id" => $row['mb_nick'], "label" => $row['mb_id']);
}
echo json_encode($return_arr);
?>


2. bbs / memo_form_update.php
쪽지 보내기할때 아이디가 아닌 닉네임을 검색해서 수신 대상을 확인합니다.

    $row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date from {$g5['member_table']} where mb_id = '{$recv_list[$i]}' ");

를 아래와 같이 변경

    //$row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date from {$g5['member_table']} where mb_id = '{$recv_list[$i]}' ");
    $row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date from {$g5['member_table']} where mb_nick = '{$recv_list[$i]}' ");


3-1. skin / member / basic / memo_form.skin.php
페이지 상단에 mb_id 값을 mb_nick 으로 변경하기 위해 코드 추가

if ($me_recv_mb_id) {
    $sql_nick_check = " select * from {$g5['member_table']} where mb_id like '{$me_recv_mb_id}'";
    $row_nick_check = sql_fetch_array(sql_query($sql_nick_check));
    $me_recv_mb_id = $row_nick_check['mb_nick'];
}


3-2. skin / member / basic / memo_form.skin.php
닉네임 자동완성 기능을 구현하기 위해 페이지 하단 적당한 위치에 추가

<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<script>
//회원아이디 자동완성
    $("#me_recv_mb_id").autocomplete({                    
        minLength: 1,
        maxHeight: 200,
        autoFocus:true,                    
        source: function(request, response) {
            $.ajax({
                url: "<?php echo G5_BBS_URL?>/ajax.member_chk_nick.php?term="+$("#me_recv_mb_id").val(),
                type: "GET",
                dataType: "json",
                success: function(data) {
                    response($.map(data, function(item) {
                        return {
                            label: item.mb_id + " [" + item.label+ "]",
                            mb_id: item.mb_id,
                            member_name : item.label
                        };
                    }));
                }
            });                        
        },
        select: function(event, ui) {                            
            $("#me_recv_mb_id").val(ui.item.mb_id);
            
            console.log("Member Id : " + ui.item.mb_id);
            console.log("Member Name : " + ui.item.member_name);
            
            return false;
        },
        open: function(event, ui) {
            $("#me_recv_mb_id").css("z-index", 1000);
        },
        focus: function (event, ui) {
           event.preventDefault(); // Prevent the default focus behavior.
        }
    });
</script>


4-1. mobile / skin / member / basic / memo_form.skin.php
위 3-1. 에 추가한 코드를 모바일에도 적용합니다.


4-2. mobile / skin / member / basic / memo_form.skin.php
위 3-2. 에 추가한 코드를 모바일에도 적용합니다.


참고자료
https://sir.kr/g5_tip/10126

추천5

댓글 전체

좋은 정보 감사드립니다. 변경 후 쪽지 보내기는 잘되는데 글쓴이 사이드뷰에서는 닉이 아닌 id로 발송처리가 되는 까닭에 변경 후 id 발송은 되지가 않네요. 사이드뷰 관련해서도 id를 닉으로 수정해줘야 할 것 같은데 혹시 초보를 위해 상세히 알려주시면 안될까요^^
© SIRSOFT